Penanggung Jawab

Ketua : Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, SH, Sp.KP
Sekretaris : Uud Cahyono, SH, MARS
Anggota :

  1. Dr. drg. Edi Sumarwanto, MM, MH.Kes
  2. Sundoyo, SH, MKM, MHum
  3. Dr. Roberia, SH, MH
  4. Dr. M. Luthfie Hakim, SH, MH
  5. dr. Yuwanda Nova, SH, MARS, MH.Kes